TOEZICHTHOUDER DIE HET GEBAAR MAAKT

Vacature twee leden  Raad van Toezicht

Ben u een inspirerend toezichthouder die de komende jaren vanuit uw persoonlijke ervaring wil meebouwen aan het Nederlands Gebarencentrum?

Lees dan verder.

Organisatie en missie

Het Nederlands Gebarencentrum (NGc) is al sinds 1992 hét landelijk Expertisecentrum op het gebied van Nederlandse Gebarentaal (NGT) en Nederlands met Gebaren (NmG) en op het gebied van multimedia en leermiddelen. Wij willen met ons werk een verbinding maken tussen dove NGT gebruikers,  de Dovengemeenschap en alle mensen die gebaren gebruiken. We willen bijdragen aan de zichtbaarheid van deze taal en een versterking van de positie van dove mensen die NGT gebruiken in de Nederlandse samenleving.

Onze missie is het beheer en de bevordering van de Nederlandse Gebarentaal in al haar verschijningsvormen.  Het Nederlands Gebarencentrum is sinds 2004 door de overheid erkend als het Lexicografisch Instituut op het gebied van de Nederlandse Gebarentaal in al haar verschijningsvormen. Wij verzamelen gebaren van dove gebruikers van de Nederlandse Gebarentaal en maken de gegevens toegankelijk onder andere via een online gebarenwoordenboek waarin zowel standaardgebaren als regionale varianten te vinden zijn.

We ontwikkelen en produceren cursusmaterialen, (digitale) gebarenwoordenboeken en educatief materiaal, we doen onderzoek naar de grammatica van NGT, we geven workshops NGT en NmG en we geven voorlichting en advies over de toepassing van gebaren(taal) in de communicatie met diverse doelgroepen. Het Nederlands Gebarencentrum bestaat uit een team van 11 dove en  horende medewerkers.

Ontwikkelingen

De ontwikkelingen waar het Nederlands Gebarencentrum mee te maken heeft leiden tot de volgende ambities:

 • Inspelen op de veranderende rol van NGT voor dove leerlingen door de invoering van Passend Onderwijs en door de toepassing van CI’s .

 • (Multimedia) materialen ontwikkelen die passen bij de toenemende belangstelling voor gebaren als ondersteunende communicatie binnen de sector Verstandelijke Gehandicapten.

 • Bijdragen aan een juridische erkenning van NGT in lijn met de ontwikkelingen rondom het VN verdrag voor de rechten van de mens met beperking

We zoeken per 1 mei 2015 een lid Raad van Toezicht om samen met ons onze ambities waar te maken.

 Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van het Nederlands Gebarencentrum bestaat nu uit vier leden die ieder hun kennis en netwerk inzetten om het NGc strategisch te versterken. De Raad van Toezicht is klankbord voor de bestuurder en ziet toe op de besturing van het NGc. De Raad van Bestuur wordt momenteel gevormd door Trude Schermer. De Raad van Toezicht komt minimaal twee  keer per jaar bijeen. Daarnaast is er jaarlijks een discussie bijeenkomst over de koers van het NGc. Leden kunnen deelnemen aan (informele) activiteiten van het NGc. De Raad kent een rooster van aftreden.
Er is geen financiële vergoeding afgezien van een reiskosten vergoeding.

 

Gevraagde competenties leden  Raad van Toezicht

Wij zoeken enthousiaste en inspirerende toezichthouders  met betrokkenheid bij de missie en opgaven van het Nederlands Gebarencentrum  en met affiniteit met de vraagstukken in de maatschappij. Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht en de ambities gaat onze voorkeur uit naar bestuurlijke geëngageerd personen die:

 • doofheid /slechthorendheid van dichtbij meemaakt of mogelijk zelf doof is, om vanuit deze achtergrond een bijdrage te leveren

 • en/of een generalist is met financiële kennis, affiniteit met Nederlandse Gebarentaal, onderwijs en zorg doven en slechthorenden. En interesse  heeft in ontwikkelingen op het gebied van e-learning, educatief materiaal, marketing, fondsenwerving.

  Wij vragen een toezichthouder zonder nauwe persoonlijke of zakelijke banden met collega-toezichthouders, bestuurders van belangenorganisaties , waardoor er op structurele basis belangentegenstellingen zijn of ten minste de verdenking daarvan kan ontstaan. De leden kunnen onbevangen opereren tegenover bestuur en collega-toezichthouders en ten opzichte van kwesties die spelen voor het NGc. Leden van de Raad van Toezicht onderschrijven de Nederlandse Corporate Governancecode en de Zorgbrede Governancecode (2010) en handelen daarnaar.

We vragen   iemand die:

 • Beleidsmatig kan meedenken vanuit de ontwikkelingen rondom de Nederlandse Gebarentaal, de ontwikkelingen rondom mensen die gebaren gebruiken en degenen die hen professioneel ondersteunen;

 • Een ruime bestuurlijke ervaring en netwerk heeft;

 • Betrokken en alert is, en tegelijkertijd met de handen op de rug kan werken;

 • Besluitvaardig is vanuit verantwoordelijkheid;

 • Gevoel heeft voor governance van professionele organisaties;

 • Een actief netwerk heeft in het veld waarbinnen het NGc zich bevindt (wetenschap, overheid, beleid en praktijk);

 • In staat is tot zelfreflectie en een teamspeler is.

 

Uw reactie

Uw sollicitatie, voorzien van een uitgebreid curriculum vitae, kunt u  bij voorkeur e-mailen naar info@gebarencentrum.nl, ter  attentie van de voorzitter van de Raad van Toezicht van het Nederlands Gebarencentrum Mevrouw drs. J.E.A.M. Nooren.

Meer informatie over het Nederlands Gebarencentrum is te vinden op www.gebarencentrum.nl en via info@gebarencentrum.nl